Adó információk

Vámosszabadi Község Önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi és egyéb adókról
a következő tájékoztatást teszem közé:

Helyi adókról tájékoztatás

Törvényi háttér: Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége
9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.

Adózással kapcsolatban tájékoztatás kérhető telefonon, vagy személyesen a Vámosszabadi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
Adó nyomtatványok, űrlapok

Számlaszámok:

Vámosszabadi Önkormányzat Illetékbeszedési számlaszáma:
10402142-0002685-00000001

Vámosszabadi Önkormányzat Gépjárműadó számlaszáma:
10402142-00026273-00000006

Vámosszabadi Önkormányzat Iparűzési adó számlaszáma:
10402142-00026275-00000004

Vámosszabadi Önkormányzat magánszemélyek Kommunális adó számlaszáma
10402142-00026277-00000002

Vámosszabadi Önkormányzat Pótlék számlaszáma
10402142-00026280-00000006

Vámosszabadi Önkormányzat Föld bérbeadásból származó jövedelemadó számlaszáma
10402142-00026278-00000001

képbea

Ügyintéző: Gergely Beáta
Telefon: 96/560-203
e-mail: ado@vamosszabadi.hu

Adóügyekben elektronikus ügyintézésre is  van lehetőség:  KÉRJÜK KATTINTSON IDE!

Elugy

A befizetések banki utalással is teljesíthetők, illetve a befizetésekhez szükséges készpénz-átutalási megbízás szintén a Vámosszabadi Polgármesteri Hivatalban szerezhető be.

 Iparűzési adó:

A helyi iparűzési adóról szóló Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete alapján:

  • állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.
  • ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.

Kedvezményt, mentességet a 12/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet nem tartalmaz.

Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén adóelőleg fizetés határideje tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig.

Éves bevallás és adókülönbözet rendezésének határideje tárgyévet követő év május 31-ig.

Adóelőleg kiegészítés összegéről bevallás és befizetés határideje tárgyév december 20-ig.
VKÖ.  képviselő testületének 12/2016 rendelete a helyi iparűzési adóról
Vámosszabadi Önkormányzat Iparűzési adó számlaszáma:  10402142-00026275-00000004

Magánszemélyek kommunális adója:

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelete alapján az adó mértéke 7.000 Ft /ingatlan/év.

Kommunális adó fizetési kötelezettség határideje évente két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa.

A hatóság felhívja az adózó figyelmét, hogy az adókötelezettséget érintő jövőbeni változásról (adásvétel, stb.) annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül adóbevallást kell benyújtani.

VKÖ képviselő testületének 16/2017 rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
VKÖ. képviselő testületének 10/2008 rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
VKÖ. képviselő testületének 14/2014 rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
VKÖ. képviselő testületének 22/2003 rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Vámosszabadi Önkormányzat magánszemélyek Kommunális adó számlaszáma 10402142-00026277-00000002

Gépjárműadó:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény rendelkezései alapján az adókivetés központi hatósági nyilvántartás alapján történik. Az adatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elektronikus úton közli a helyi adóhatóság részére. Ezért – a korábbi gyakorlattól eltérően – az okmányirodánál kell bejelenteni a gépjármű eladását, vásárlását, forgalomból történő kivonatását is!

Gépjárműadó fizetési kötelezettség határideje évi két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel, illetve az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.

Vámosszabadi Önkormányzat Gépjárműadó számlaszáma: 10402142-00026273-00000006

Magánfőzés:

A magánfőzőnek továbbra is a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál kell – ezen adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – bejelentenie a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Ezen túlmenően 2016. januárjától a bejelentett adatokban bekövetkezett változást (pl.: lakóhelyváltozást, desztillálóberendezés új tárolási helyét) is be kell jelenteni a változást követő 15 napon belül az önkormányzati adóhatóság részére. Egy desztillálóberendezésnek lehet több (akár azonos, akár különböző háztatásban élő) tulajdonosa is, ekkor a tulajdonostársaknak a tulajdoni hányad megszerzését szintén be kell jelenteniük. Aki már 2016. előtt regisztrált (azaz, bejelentett az önkormányzati adóhatóságnál) és bejelentett adatokban időközben nem történt változás, annak nem kell megismételnie a bejelentést.

A jövedéki adó mértéke és beszedése is változott. Az önkormányzatok részére fizetendő 1.000.-Ft/év jövedéki adó és a bevallási kötelezettség megszűnt.

A 2016. január 1-jétől előállított párlat után, literenként 700 forint a jövedéki adó összege, amit a 10032000-01037313-00000000 számú NAV egyéb termékek jövedéki adója bevételei számlára kell a magánfőzőnek befizetni. A magánfőzés jövedéki adójának megfizetése úgynevezett párlat adójegy beszerzése által történik, amelyet a lakóhely szerinti illetékes NAV megyei adó- és vámigazgatóságtól papír alapon, illetve elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a NAV honlapján közzétett formanyomtatványon kell igényelni.

Talajterhelési díj:

A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.), valamint a Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 2/2012. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/12. (XI.19.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A talajterhelők szűk körét érinti, azokat a kibocsátókat, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy a csatornahálózatra csatlakozzanak, de ezt mégsem teszik meg.

A talajterhelési díj mértéke 2012. február 1. napjától: 1.200 Ft/m3 × 3 (területérzékenységi szorzó).

Talajterhelési díj bevallási és befizetési kötelezettség határideje tárgyévet követő év március 31.

Illeték:

Adókötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadásához szükséges illeték mértéke:

  • az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban: Art.) 85/A. § (4) bekezdés értelmében, valamint az 5/A. § (5) bekezdés alapján az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell teljesíteni.
  • az illetékekről szóló többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) XXI. mellékletének 4. pontja alapján a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás 2016. január 1-jétől illetékmentes.

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárás illetéke:

  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 101. §-a alapján az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.
  • az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4.000 forint illeték alá esik.
  • ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

Gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (8) bekezdése előírja, hogy a gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10.000 forint. Mentes az illeték alól az adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózó által az állami adóhatóságnál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás.
ADÓÜGYEK – NYOMTATVÁNYOK
dr. Hajnal Jenő jegyző megbízásából:

Domjánné dr. Fehérvári Diána

aljegyző